Úvodní stránka » Mikroregion » Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Východní Slovácko, svazek obcí, IČ: 75051745, sídlo: Vlčnov č.p.124, PSČ 687 61 Vlčnov (dále jen „Východní Slovácko“) je dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 správcem osobních údajů. Tímto si dovolujeme informovat klienty své činnosti a členy Východního Slovácka (dále jen „subjekt údajů“), jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem tak činíme, na základě jakých právních důvodů, kdo k nim má přístup a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme. Smyslem je poskytnout subjektům údajů přehledný výčet jejich práv a postupů, jak tato práva mohou uplatnit.

  • Členství

Východní Slovácko shromažďuje a zpracovává adresní a identifikační osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Zpracování a uchování těchto údajů je nezbytné pro činnost Východního Slovácka a jeho oprávněné zájmy. Příjemci osobních údajů jsou: manažer Východního Slovácka, členové Východního Slovácka. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu členství a dále 5 let od ukončení platnosti daných dokumentů.

  • Uzavření nebo změna smluv

Východní Slovácko shromažďuje a zpracovává adresní a identifikační osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu dohody uzavírané se subjektem údajů. Příjemci osobních údajů jsou: manažer Východního Slovácka, členové Východního Slovácka. Doba uchování osobních údajů je po dobu platnosti dokumentů a dále 5 let od ukončení platnosti daných dokumentů.

  • Program Ekofond Východního Slovácka

Východní Slovácko shromažďuje a zpracování adresní a identifikační osobní údaje žadatelů a kontaktních osob (subjekt údajů) v rámci programu Ekofond Východního Slovácka (2017, 2018), a to v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu. Shromažďování a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro výkon dané činnosti a uzavření veřejnoprávních smluv. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Příjemci osobních údajů jsou: manažer Východního Slovácka, členové Východního Slovácka. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti dokumentů a dále 5 let od ukončení platnosti daných dokumentů („nákup a instalace akumulační nádrže na zadržování a využívání dešťové vody o min. objemu 1000 l na základě schválené žádosti“).

Mezi právní důvody shromažďování a zpracování osobních údajů ze strany Východního Slovácka patří zejména:

a) Zpracování nezbytné pro splnění smlouvy

b) Zpracování nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností

c) Oprávněný zájem správce (Východní Slovácko) – pro výkon své činnosti

Východní Slovácko získané osobní údaje neužívá pro marketingové účely.

Východní Slovácko nepředává osobní údaje třetím zemím mimo EU.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Východní Slovácko zpracovává osobní údaje ručně, osobní údaje jsou ukládány v listinné podobě i elektronicky do datových úložišť Východního Slovácka nebo jeho smluvních partnerů.

Východní Slovácko zpracovávané osobní údaje chrání před neoprávněným přístupem, jejich zničením, pozměněním, poškozením či odcizením, stejně jako před jejich zneužitím.

Východní Slovácko neustále zvyšuje standard zabezpečení svých IT systémů, provádí jeho systémové analýzy a sleduje rizika systému za účelem jejich minimalizace.

Práva subjektu údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Obdržíte od nás písemně informaci o všech osobních údajích, které o Vás zpracováváme, práva ostatních osob však nesmí být dotčena.

b) Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Máte právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Jakékoliv nepřesné či neaktuální osobní údaje na základě Vašeho podnětu opravíme či doplníme.

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany Východního Slovácka, či odmítáte jejich výmaz z důvodu ochrany svých právních nároků, či nesouhlasíte s jejich výmazem a požadujete namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených právními předpisy.

Za situace, kdy jsme právními předpisy zavázáni Vaše osobní údaje po stanovenou dobu zpracovávat, Vám po tuto dobu nebudeme moci vyhovět. Jakmile uplyne zákonná doba nebo skončí účel, pro který osobní údaje zpracováváme, vymažeme je nebo provedeme jejich anonymizaci.

e) Uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem MAS. V tomto případě jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování z naší strany nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

f) Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů

Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů v případě, že je zpracování založeno na smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně. Vaše osobní údaje Vám předáme v běžném, strojově čitelném formátu nebo je předáme osobě, kterou určíte.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany Východního Slovácka, nebo pokud se domníváte, že neplníme své povinnosti vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Východní Slovácko provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může subjekt údajů písemně požádat o nápravu. Východní Slovácko bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

 

Východní Slovácko, svazek obcí, Vlčnov č.p.124, PSČ 687 61 Vlčnov

Publicita


publicita 3